Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024

  16/07/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  379


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2024

  12/07/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1370


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2024

  15/04/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  4978


Báo cáo tài chính năm 2023

  04/03/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1366


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2023

  17/01/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1809


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2023

  18/10/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  3500


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023

  18/07/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  11374