Báo cáo thường niên năm 2023

  25/03/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  3735


Báo cáo thường niên năm 2022

  14/03/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  5435


Báo cáo thường niên năm 2021

  19/04/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  5924


Báo cáo thường niên năm 2020

  25/03/2021

  Phòng Tài chính - Kế toán

  6986


Báo cáo thường niên năm 2019

  17/03/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  7230


Báo cáo thường niên năm 2018

  12/04/2019

  Phòng Tài chính - Kế toán

  6893


Báo cáo thường niên năm 2017

  11/04/2018

  Phòng Tài chính - Kế toán

  6726