Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   15/05/2024   996  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể:

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;

- Quyết định Hội đồng quản trị số: 06/24/QĐ-SBA-HĐQT ngày 15/05/2024.