Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị   21/04/2023   3163  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nội dung cụ thể:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023: Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023: Tải về