Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị   04/04/2024   2410  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Thông báo mời họp, Chương trình họp, mẫu giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền 

- Thông báo mời họp: Tải về

- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền: Tải về

- Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

- Chương trình họp: Tải về

Các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội 

- Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024: Tải về

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024: Tải về 

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty đã được kiểm toán: Tải về

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán: Tải về 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024: Tải về

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023: Tải về

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024: Tải về

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Tải về

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024: Tải về

- Tờ trình chấp thuận chủ trương dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Krông H’Năng 2: Tải về

- Báo cáo công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H’Năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên: Tải về

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với Kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025: Tải về

- Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan và lợi ích có liên quan với Công ty cổ phần Sông Ba: Tải về

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba: Tải về