Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị   26/04/2024   1225  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, nội dung cụ thể:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024: Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024: Tải về