Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

  19/07/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  68


Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/24/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2024

  05/04/2024

  Hội đồng quản trị

  1289


Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 01/24/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2024

  26/03/2024

  Hội đồng quản trị

  1304


Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

  29/01/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1680


Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08/23/NQ-HĐQT, ngày 27/11/2023

  27/11/2023

  Hội đồng quản trị

  2448


Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/23/NQ-HĐQT, ngày 09/11/2023

  09/11/2023

  Hội đồng quản trị

  2195