Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2024

  15/04/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  3313


Báo cáo tài chính năm 2023

  04/03/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1172


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2023

  17/01/2024

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1583


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2023

  18/10/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  3225


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023

  18/07/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  11143


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2023

  17/07/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  11757


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023

  18/04/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  14524