Thông báo tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%.

  07/12/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  27


Thông báo nhận cổ tức từ năm 2021 trở về trước

  25/11/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  122


Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

  18/11/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  115


Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

  17/10/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  254