Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị   25/06/2021   3753  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, nội dung cụ thể:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021: Tải về