Nghị quyết của HĐQT số 04/20/NQ-HĐQT: Thông qua KQ SXKD quý I/2020 và KH quý II/2020 và các nội dung quan trọng khác liên quan.

Hội đồng quản trị   18/05/2020   2279  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

 

Nghị quyết của HĐQT số 04/20/NQ-HĐQT: Thông qua KQ SXKD quý I/2020 và KH quý II/2020 và các nội dung quan trọng khác liên quan.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN