NGHỊ QUYẾT SỐ 04/19/NQ-HĐQT NGÀY 28/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA VAY VỐN TÍN DỤNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG NMTĐ KHE DIÊN

Hội đồng quản trị   01/03/2019   726  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 0/19/NQ-HĐQT NGÀY 28/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA VAY VỐN TÍN DỤNG ĐỂ ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG NMTĐ KHE DIÊN. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN