NGHỊ QUYẾT SỐ 03/19/NQ-HĐQT NGÀY 21/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA VAY VỐN VÀ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Hội đồng quản trị   22/02/2019   686  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 03/19/NQ-HĐQT NGÀY 21/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA VAY VỐN VÀ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN