NGHỊ QUYẾT SỐ 02/19/NQ-HĐQT NGÀY 20/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019

Hội đồng quản trị   22/02/2019   737  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/19/NQ-HĐQT NGÀY 20/02/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tại đây:

Văn bản Công bố thông tin;

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN