NGHỊ QUYẾT SỐ 01/19/NQ-HĐQT NGÀY 10/01/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG QUÝ 4, CẢ NĂM 2018

Hội đồng quản trị   10/01/2019   885  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/19/NQ-HĐQT NGÀY 10/01/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÔNG TY THỰC HIỆN TRONG QUÝ 4, CẢ NĂM 2018; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019, QUÝ I/2019 CÔNG TY VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về