Nghị quyết số 06/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018

Hội đồng quản trị   31/07/2018   899  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

Nghị quyết số 06/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về