Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị   24/05/2018   948  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Quyết định số 06/18/QĐ/S3-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng quản trị V/v Tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba.
 
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Quyết định tại đây: Tải về