Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018.

Hội đồng quản trị   25/01/2019   1025  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây:

 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018

 Trân trọng!