Nghị quyết HĐQT: Thông qua kết quả SXKD quý I/2021, kế hoạch quý II/2021 và các nội dung khác liên quan.

Hội đồng quản trị   19/04/2021   1270  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
Nghị quyết của HĐQT số 02/21/NQ-HĐQT: V/v Thông qua kết quả SXKD quý I/2021, kế hoạch quý II/2021 và các nội dung khác liên quan.