Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/21/NQ-HĐQT, ngày 06/09/2021.

Phòng Tài chính - Kế toán   06/09/2021   835  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý II/2021, kế hoạch quý III/2021 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm