Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/21/NQ-HĐQT, ngày 26/10/2021.

Hội đồng quản trị   26/10/2021   632  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý III/2021, kế hoạch quý IV/2021 và các nội dung quan trọng khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN