Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/22/NQ-HĐQT, ngày 29/8/2022.

Hội đồng quản trị   29/08/2022   963  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý II/2022, kế hoạch Quý III/2022: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN