Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/22/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2022

Hội đồng quản trị   28/12/2022   872  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương dừng triển khai thực hiện Dự án thủy điện Sông Tranh 1: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN