Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 01/23/NQ-HĐQT, ngày 17/02/2023

Hội đồng quản trị   17/02/2023   1003  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD Quý IV/2022, năm 2022 và kế hoạch Quý I/2023: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN