Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/23/NQ-HĐQT, ngày 10/04/2023

Hội đồng quản trị   10/04/2023   1049  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN