Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04/23/NQ-HĐQT, ngày 12/06/2023

Hội đồng quản trị   12/06/2023   1487  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD Quí I/2023, kế hoạch Quí II/2023 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN