Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/23/NQ-HĐQT, ngày 18/09/2023

Hội đồng quản trị   18/09/2023   2114  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD Quý II/2023, kế hoạch Quý III/2023 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN