Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 06/23/NQ-HĐQT, ngày 02/10/2023

Hội đồng quản trị   02/10/2023   2421  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN