Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/23/NQ-HĐQT, ngày 09/11/2023

Hội đồng quản trị   09/11/2023   2195  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua phương án điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do cho CBNV Công ty: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN