Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08/23/NQ-HĐQT, ngày 27/11/2023

Hội đồng quản trị   27/11/2023   2449  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD Quý III/2023, kế hoạch Quý IV/2023 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN