Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/24/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2024

Hội đồng quản trị   05/04/2024   1290  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết số 02/24/NQ-HĐQT của HĐQT: Thông qua dự thảo chương trình và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN