Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   30/11/2017   1134  

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền)

 

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

 - Tên TCPH   : Công ty Cổ phần Sông Ba

  - Tên giao dịch         : Công ty Cổ phần Sông Ba

 - Trụ sở chính          : 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

 - Điện thoại    : 0236.3653592

 - Fax              : 0236.3653593

  Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

 - Tên chứng khoán        : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

 - Mã chứng khoán         : SBA

 - Loại chứng khoán       : Cổ phiếu phổ thông

 - Mệnh giá                    : 10.000 đồng

 - Sàn giao dịch              : HoSE

 - Ngày đăng ký cuối cùng  : 29/12/2017.

  1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

 2. Nội dung cụ thể:

 - Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);

 - Thời gian thanh toán: Ngày 31/01/2018.

 - Địa điểm thực hiện:

 Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Ba, từ ngày 31/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 -         Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Ba

                         573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

 -         Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sba2007@songba.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

  

Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tải về