Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2017 so với quý 3/2016

Phòng Tài chính - Kế toán   20/10/2017   958  

Kính gửi:           - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;          - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 3/2017 và quý 3/2016 như sau:- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2017: 42.746.246.837 đồng.- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2016: 17.206.275.581 đồng.Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2017 tăng so với quý 3/2016 là   25.539.971.256 đồng.Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 3/2017):

 Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 3/2017 tăng so với quý 3/2016:Quý 3/2016 El Nino ảnh hưởng nghiêm trọng, lưu lượng nước về 2 hồ ít nên sản lượng phát điện thấp. Quý 3/2017 thời tiết bình thường theo trung bình nhiều năm, số ngày mưa trải đều trong quý tại lưu vực hai hồ thủy điện Krông H’năng và Khe Diên. Do đó, sản lượng điện quý 3/2017 đạt 68,86 triệu kWh tăng 30,05 triệu kWh so với cùng kỳ, tương ứng tỷ lệ tăng 77,42% nên doanh thu quý 3/2017 đạt 88,17 tỷ đồng, tăng so với quý 3/2016 là 35,98 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 68,95%.Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2017 tăng là 25,54 tỷ đồng so với quý 3/2016, tương ứng với tỷ lệ tăng 148,43%.Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.Trân trọng.

 

Explanation for the business result differences between quarter 3/2017 and 3/2016