Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 so 6 tháng đầu năm 2016

Phòng Tài chính - Kế toán   14/08/2017   1094  

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2017: 54.129.213.116 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016: 97.163.871 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 là 54.032.049.245 đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét):

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với 6 tháng đầu năm 2016:

Hiện tượng El Nino vào cuối chu kỳ, lũ chính vụ năm 2016 kéo dài đến đầu tháng 02/2017 và số ngày mưa trong 6 tháng đầu năm 2017 trải đều nên hai hồ thủy điện Krông H’năng, Khe Diên tích đầy nước. Do đó, sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2017 tăng 98,06 triệu kWh so với cùng kỳ, tương ứng tỷ lệ tăng 302,72%. Đồng thời, Công ty vận hành hiệu quả NMTĐ Khe Diên theo biểu giá chi phí tránh được và NMTĐ Krông H’năng theo thị trường phát điện cạnh tranh nên doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 140,65 tỷ đồng, tăng so 6 tháng đầu năm 2016 là 87,79 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 166,08%.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2017 tăng là 54,03 tỷ đồng tương ứng 556,09 lần so với 6 tháng đầu năm 2016.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.