Thông báo về việc mua cổ phiếu lô “lẻ” của cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty

Phòng Tài chính - Kế toán   14/08/2017   992  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU LÔ “LẺ” CỦA CỔ ĐÔNG LÀM CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY

 Ngày 18/04/2017, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua nội dung  mua cổ phiếu lô “lẻ” của Cổ đông SBA làm cổ phiếu quỹ Công ty tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ. Cụ thể:

 Cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu SBA lô “lẻ”.

 Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: toàn bộ số cổ phiếu lô “lẻ” SBA của cổ đông đang nắm giữ.

 Giá mua: bằng thị giá Cổ phiếu SBA tại ngày 01/09/2017.

 Thời gian giao dịch: từ ngày 05/09/2017 đến ngày 16/10/2017.

 Để đảm bảo các thủ tục giao dịch cổ phiếu lô “lẻ” đúng  quy định, kính đề nghị Qúy cổ đông nếu muốn giao dịch cổ phiếu lô lẻ xin vui lòng hoàn thành các thủ tục sau:

 1. Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu SBA và mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán:

Điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu theo Mẫu 16C/ĐKCK (kèm theo)

 2. Đối với cổ đông chưa mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán:

 Mở tài khoản giao dịch tại các Công ty chứng khoán và lưu ký cổ phiếu SBA tại VSD.

 Điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu theo Mẫu 16C/ĐKCK (kèm theo).

 (Lưu ý: Số lượng cổ phiếu lô “lẻ”, Qúy cổ đông có thể để trống (nếu chưa rõ)).

 Quý cổ đông vui lòng gửi các hồ sơ trên cho Công ty trước ngày 01/09/2017 theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Địa chỉ: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng 

(Phòng Tài chính – Kế toán)

      

Sau khi hoàn thành giao dịch cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ, bộ phận quản lý cổ đông sẽ làm thủ tục cấp lại chứng chỉ cổ phiếu và gửi lại Qúy cổ đông theo địa chỉ đã cung cấp cho Công ty.

 Mọi thắc mắc liên quan, Qúy cổ đông vui lòng liên hệ số ĐT: 0236. 2215.596 gặp Cô Thu (Phòng Tài chính – Kế toán).  

Trân trọng.

Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu theo Mẫu 16C/ĐKCK