CBTT: Quyết định số 07/20/QĐ-S3-HĐQT, ngày 04/11/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba. V/v "Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba"

Phòng Tài chính - Kế toán   04/11/2020   1742  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Quyết định số 07/20/QĐ-S3-HĐQT, ngày 04/11/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba. V/v "Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba".