Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   04/11/2020   2354  

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

 

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

- Tên TCPH      : Công ty Cổ phần Sông Ba

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Ba

- Trụ sở chính  : 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại      : 0236.3653592

- Fax                  : 0236.3653593

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

- Mã chứng khoán             : SBA

- Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                          : 10.000 đồng

- Sàn giao dịch                   : HoSE

- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2020.

 

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);

- Thời gian thanh toán: Ngày 30/11/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Ba, từ ngày 30/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

  • Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Ba

                         573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sba2007@songba.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nội dung văn bản thông báoQuyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức