Thông báo nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Phòng Tài chính - Kế toán   12/11/2020   3520  

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Sông Ba. Công ty Cổ phần Sông Ba xin thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

 

Mẫu số 01: Giấy đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Mẫu số 02: Giấy ủy quyền.

Thông báo số 1874/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM: Về ngày đăng ký cuối cùng.