CBTT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Phòng Tài chính - Kế toán   02/04/2021   1658  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.