CBTT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   24/05/2021   1565  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

Đính kèm: Công văn CBTT: Đơn xin từ nhiệm