Công bố Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   25/05/2021   1319  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Đính kèm: Công văn CBTT; Nghị quyết số 03