CBTT: Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   28/05/2021   1146  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Sông Ba.

Đính kèm: Công văn CBTT: Quyết định số 375; Quyết định 376