Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị   01/06/2021   2200  

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền: Tải về

Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Truy cập tại đây