Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tổ chức - Hành chính   01/07/2021   1092  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba:

Văn bản đính kèm