Công bố Quyết định số 25/21/QĐ-S3-HĐQT, ngày 27/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   27/10/2021   768  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định số 25/21/QĐ-S3-HĐQT, ngày 27/10/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Văn bản công bố thông tin

Quyết định