Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Phòng Tài chính - Kế toán   27/10/2021   1339  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể: