Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự - Chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   11/01/2022   545  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Thông báo thay đổi nhân sự - Chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Sông Ba

Các thông báo thay đổi nhân sự

Các Quyết định kèm theo