Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Phòng Tài chính - Kế toán   08/03/2022   1347  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Văn bản công bố thông tin

Thông báo kèm theo

Quyết định kèm theo