Công bố Quyết định số 11/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 20/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   20/07/2022   327  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định số 11/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 20/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba.

Văn bản công bố thông tin

Quyết định