Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Phòng Tài chính - Kế toán   21/07/2022   1250  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể: